Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty CP Thương mại Long Thịnh

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Hậu

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0978693888

 

Fax:

 

Email:longthinhls@yahoo.com.vn

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:San lấp mặt bằng xây dựng công trình giao thông

 

Địa chỉ:Hoàng Tân, Hoàng Đồng, TPLS