Thông tin doanh nghiệp

 

Công ty TNHH Nam Kinh

 

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Loại hình DN:

 

Người đại diện: Bà Tống Hồng Ngọc

 

Chức vụ:

 

Điện thoại:0253870493

 

Fax:

 

Email:

 

Website:

 

Ngành nghề kinh doanh:Thương mại

 

Địa chỉ:40 Ngô Gia Tự, P. Đông Kinh, P. Chi Lăng, TPLS