Giới thiệu

Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

HIỆP HỘI DN TỈNH LẠNG SƠN

* * *

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Lạng Sơn,       ngày         tháng 11 năm 2012

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

 

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

          Điều 1 : Tên gọi

          - Tên tiếng Việt :

          HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN

          - Tên tiếng Anh :

          LANG SON  ENTERPRISES  ASSOCIATION

          - Tên viết tắt :      LSEA

Điều 2 : Tôn chỉ mục đích

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn  (sau đây viết tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự  nguyện của các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế- xã hội, các nhà quản lý, các nhà khoa học, kỹ thuật, chuyên môn trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn có mục đích hợp tác, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong hợp tác với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội khác ở trong nước và nước ngoài, nhằm góp phần thúc đẩy cộng đồng  doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn phát triển.

          Hiệp hội là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý của Nhà nước.

Điều 3 : Hiệp hội hoạt động trên phạm vị tỉnh Lạng Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.

Trụ sở chính: Phòng 101-Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên, khu đô thị Phú Lộc 4 –Thành phố Lạng Sơn

Khi có nhu cầu và có điều kiện sẽ mở Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài.

          Hiệp hội là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các tổ chức xã hội khác.

Điều 4 : Hiệp hội hoạt động tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định của Nhà nước về hoạt động Hội, các quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn và Điều lệ này.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 5 : Hiệp hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1- Tuyên truyền, giáo dục hội viên hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp.

2- Đại diện cho hội viên đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và địa phương về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Là cầu nối giúp hội viên trong quan hệ hợp tác quốc tế.

          3- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, tham gia giải quyết các trường hợp, vụ việc liên quan đến quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.

4- Cung cấp thông tin, hướng dẫn, tư vấn về đầu tư, hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ, pháp lý, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ,... cho hội viên. Trao đổi thông tin, ý kiến giữa các hội viên với nhau và với các tổ chức, doanh nghiệp khác ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

5- Tổ chức và xúc tiến các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, phát triển mối quan hệ giữa các doanh nghiệp hội viên với các đối tác trong và ngoài nước; các hoạt động tham quan, khảo sát, tìm hiểu thị trường; các hoạt động về giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp hội viên, tham gia các hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn ở trong và ngoài nước.

6- Tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thức về quản lý, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên.

7- Tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm vận động, khuyến khích và hướng dẫn các hội viên xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao...nhằm tăng cường hiểu biết và đoàn kết giữa các doanh nghiệp hội viên.

8- Được thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc để thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, ... nhằm trợ giúp hội viên và góp phần phát triển Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

          9- Được xây dựng quỹ của Hiệp hội trên cơ sở hội phí và sự đóng góp, tài trợ tự nguyện của các hội viên; nguồn hỗ trợ của Nhà nước; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; nguồn thu hợp pháp từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để duy trì hoạt động và phát triển Hiệp hội.

 

Chương III

HỘI VIÊN

          Điều 6: Mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập và được Ban Thường vụ Hiệp hội chấp nhận hoặc mời gia nhập đều có thể trở thành Hội viên của Hiệp hội.

Điều 7: Hiệp hội có ba loại Hội viên:

Hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

1- Hội viên chính thức: Các Hội ,các hội viên thuộc các Hội doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp ,tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của Nhà nước ,các nhà quản lý tán thành Điều lệ của Hiệp hội và được Ban Thường vụ Hiệp hội chấp thuận.

2- Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội thì được xem xét công nhận là hội viên liên kết.

3- Hội viên danh dự: là các tổ chức ,các cán bộ quản lý,các nhà khoa học, các chuyên gia có khả năng và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hiệp hội và được Ban Thường vụ Hiệp hội mời tham gia.

          4- Tất cả hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự đều được cấp Thẻ và Giấy chứng nhận hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn.

Điều 8: Thủ tục gia nhập Hiệp hội

1- Các tổ chức, cá nhân nêu tại điều 7, tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng hội phí theo quy định đều được công nhận là Hội viên của Hiệp hội.

2- Các tổ chức, cá nhân gia nhập Hiệp hội cần có hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội gồm :

- Đơn xin gia nhập Hiệp hội .

- Bản sao giấy phép kinh doanh của đơn vị.

-Các hội viên là tổ chức pháp nhân phải cử đại diện khi tham dự và khi thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội.

3- Tổ chức, cá nhân xin gia nhập Hiệp hội được công nhận là hội viên sau khi nộp đủ hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội, nộp lệ phí gia nhập và hội phí theo quy định và được Ban Thường vụ ra quyết định công nhận.

        4- Hàng Quý, Ban Thường vụ có trách nhiệm thông báo danh sách hội viên mới cho tất cả hội viên trong Hiệp hội.

 

Điều 9 : Thủ tục chấm dứt tư cách hội viên

1- Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội gửi đơn cho Ban Thường vụ Hiệp hội và được Ban Thường vụ Hiệp hội chấp thuận.

2- Tập thể hoặc cá nhân bị xoá tên khỏi danh sách hội viên theo Nghị quyết của BCH Hiệp hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, thiệt hại tài chính, tài sản của Hiệp hội và những trường hợp cụ thể sau:

- Hội viên không đóng hội phí 2 năm liền .

- Hội viên không tham dự 3 kỳ họp (hoặc sinh hoạt) liên tục của Hiệp hội mà không có lý do chính đáng.

- Hội viên vi phạm pháp luật Nhà nước.

3- Quyền và nghĩa vụ của hội viên bị chấm dứt sau khi BCH Hiệp hội ra quyết định và thông báo cho toàn thể hội viên.

          4- Khi bị xoá tên, hội viên không được nhận lại tiền hội phí và các khoản tiền, tài sản đã đóng góp cho Hiệp hội trước đó.

Điều 10 : Quyền lợi của hội viên

1- Được tham dự Đại hội và các hoạt động khác của Hiệp hội.

2- Được thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các vấn đề của Hiệp hội. Được biểu quyết, chất vấn, phê bình Ban chấp hành Hiệp hội về công việc của Hiệp hội. Được Hiệp hội giúp đỡ, tạo điều kiện để đề đạt, phát biểu chính kiến của mình với cơ quan quản lý Nhà nước các cấp .

3- Được hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ do Hiệp hội cung cấp.

4- Được ứng cử, đề cử vào BCH và các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.

5- Được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

6- Được Hiệp hội tư vấn, hỗ trợ, đào tạo; phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh; được cung cấp thông tin và tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo, diễn đàn, khảo sát  thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và SXKD ở trong và ngoài nước.

7- Được Hiệp hội tuyên dương khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Hiệp hội.

8- Được quyền xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

9- Được cấp thẻ hội viên để tham dự các hoạt động của Hội.

          10- Hội viên danh dự và hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử vào Ban lãnh đạo của hiệp hội và biểu quyết các công việc của Hiệp hội.

Điều 11 : Nghĩa vụ của hội viên

1- Tham gia sinh hoạt đầy đủ các buổi họp của Hiệp hội. Nếu vì lý do vắng mặt phải báo cáo và được Ban thường trực Hiệp hội nhất trí.

2- Chấp hành các điều khoản trong Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành và Ban thường vụ Hiệp hội.

3- Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội, tuyên truyền phát triển Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

4- Đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Hiệp hội.

         5- Xây dựng và bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ cá nhân.

 

CHƯƠNG IV

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 12 : Nguyên tắc hoạt động

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn tổ chức hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản lý, tự trang trải về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

          Các tổ chức của Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc: Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

Điều 13 : Tổ chức Hiệp hội gồm :

- Đại hội toàn thể hội viên.

- Ban chấp hành Hiệp hội.

- Ban thường vụ.

- Ban kiểm tra.

- Văn phòng.

- Các Ban chuyên môn

- Các Hội, Chi hội cơ sở.

          - Các tổ chức trực thuộc.

Điều 14: Đại hội toàn thể

1- Đại  hội toàn thể của Hiệp hội là cơ quan cao nhất của Hiệp hội.

Đại hội được tổ chức 5 năm một lần và có thể được triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm. Đại hội bất thường có thể được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số uỷ viên của BCH Hội hoặc trên 1/2 số hội viên yêu cầu. Đại hội được tiến hành khi có ít nhất 1/2 số hội viên chính thức của Hiệp hội có mặt.

2- Đại hội có nhiệm vụ :

- Thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ trước.

- Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới.

- Thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của BCH Hiệp hội.

- Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Hiệp hội.

- Phê duyệt quyết toán và thông qua kế hoạch tài chính nhiệm kỳ của Hiệp hội.

- Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra của Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

          - Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

Điều 15: Ban chấp hành Hiệp hội

1- Ban chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Số lượng uỷ viên ban chấp hành do Đại hội quyết định.

Hàng năm, có thể bầu bổ sung hoặc thay thế uỷ viên BCH theo yêu cầu hoạt động của Hiệp hội (không quá 2 lần/ năm),nhưng số lượng uỷ viên BCH mỗi lần bổ sung hoặc thay thế không quá 20% tổng số uỷ viên BCH.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành :

- Bầu Ban thường vụ của Hiệp hội.

- Bầu và bãi miễn các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký ; bầu bổ sung và quyết định bãi miễn uỷ viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và quản lý của Hiệp hội.

Hàng năm BCH nghe và cho ý kiến về công tác tổ chức của Hiệp hội và công tác phát triển hội viên.

- Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ.

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của BCH đến hội viên, Hội cơ sở và các đơn vị trực thuộc.

- Hàng năm, BCH nghe và phê duyệt quyết toán tài chính năm trước, dự toán kế hoạch tài chính năm sau do Ban kinh tế- tài chính báo cáo và Ban Kiểm tra báo cáo thẩm định.

- Xem xét và quyết định kỷ luật uỷ viên BCH, BTV của Hiệp hội.

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu trình Đại hội ở cuộc họp cuối của nhiệm kỳ (hoặc trình Đại hội bất thường).

- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.

          3- Ban chấp hành họp thường kỳ 6 tháng 1 lần. Nếu có công việc đột xuất có thể họp bất thường, do Ban Thường vụ quyết định và triệu tập.

Điều 16 : Ban Thường vụ Hiệp hội

1- Ban Thường vụ do BCH bầu  gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, các Trưởng ban, một số Phó Trưởng ban của Hiệp hội. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ do BCH Hiệp hội quyết định.

2- BTV làm việc theo chế độ tập thể. BTV họp thường kỳ 3 tháng / 1 lần và có thể họp bất thường theo yêu cầu hoạt động, do Chủ tịch Hiệp hội triệu tập.

3- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

- Quyết định thành lập các Ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

- Phê chuẩn nhân sự của các Ban chuyên môn và các tổ chức của Hiệp hội.

- Quyết định gia nhập các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

- Thay mặt BCH chỉ đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.

- Báo cáo thực hiện công tác tại các kỳ họp của BCH.

- Phê duyệt các kế hoạch công tác, chương trình hoạt động của các Ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

- Quyết định cử đại diện của Hiệp hội tham gia BCH các tổ chức mà Hiệp hội là thành viên.

- Quyết định về khen thưởng đối với uỷ viên BCH, BTV và hội viên hoặc xem xét ,đề xuất khen thưởng lên trên. Quyết định về kỷ luật đối với hội viên.

          - Quyết định Biểu tượng của Hiệp hội, cấp Giấy chứng nhận và Thẻ hội viên.

Điều 17 : Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội

1- Chủ tịch Hiệp hội có nhiệm vụ và quyền hạn :

- Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật.

- Đại diện Hiệp hội trong quan hệ với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và các Tổ chức xã hội.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành và Ban thường vụ Hiệp hội.

- Triệu tập và chủ trì cuộc họp của BCH và Ban thường vụ Hiệp hội.

- Bổ nhiệm, lựa chọn nhân sự Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức của Hiệp hội.

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó chủ tịch và các uỷ viên Ban Thường vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

2- Phó chủ tịch thường trực là người giúp việc Chủ tịch, đảm nhiệm lĩnh vực công tác được phân công và thay mặt Chủ tịch điều hành trực tiếp hoạt động của Hiệp hội khi Chủ tịch đi vắng hoặc uỷ quyền. Các Phó chủ tịch khác đảm nhiệm các lĩnh vực công tác cụ thể  được phân công.

3- Tổng thư ký : Là người giúp Chủ tịch Hiệp hội điều phối công việc hàng ngày của Hiệp hội, phối hợp các hoạt động của các Ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội, điều hành hoạt động của văn phòng Hiệp hội và có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị nội dung các kỳ sinh hoạt của BCH và Ban Thường vụ.

- Định kỳ báo cáo BCH và Ban thường vụ về các hoạt động của Hiệp hội, lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của BCH, của Hiệp hội.

          - Chịu trách nhiệm trước BCH về các hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

Điều 18 : Văn phòng Hiệp hội

1- Văn phòng Hiệp hội có nhiệm vụ thực thi các công việc hành chính của cơ quan Hiệp hội; giúp việc Chủ tịch và Tổng thư ký theo dõi, điều phối, tổng hợp các hoạt động của Hiệp hội, của các Ban chuyên môn, các Hội cơ sở và các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội.

          2- Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động cụ thể của văn phòng Hiệp hội do Ban  Thường vụ  quyết định.

Điều 19 : Ban kiểm tra

1- Ban kiểm tra do Đại hội bầu gồm : Trưởng ban, phó trưởng ban và các uỷ viên. Số lượng uỷ viên do Đại hội quyết định.

2- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra

- Kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ của Hiệp hội, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của BCH và Ban Thường vụ.

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Ban kiểm tra do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

          3- Nhiệm kỳ của Ban kiểm tra là 5 năm (theo nhiệm kỳ Đại hội).

Điều 20: Các Ban chuyên môn của Hiệp hội bao gồm:

- Ban Tổ chức và hội viên.

- Ban Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ.

-Ban đối ngoại

- Ban Kinh tế đầu tư.

- Ban hậu cần tài chính

- Ban văn hoá và thể thao

- Ban Thi đua, khen thưởng và công tác xã hội

Các Ban chuyên môn khác và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội được thành lập theo yêu cầu hoạt động và phát triển của Hiệp hội, do Ban Thường vụ quyết định.

1- Ban Thường vụ Hiệp hội bổ nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban và quyết định số lượng  uỷ viên của các Ban chuyên môn.

2- Chức năng nhiệm vụ của các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc do Ban Thường vụ quy định.

           

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH - TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

Điều 21:  Hiệp hội có tài sản và ngân quỹ riêng, hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính.

Nguồn thu của Hiệp hội bao gồm :

- Hội phí hàng năm của hội viên.

- Các khoản hỗ trợ của Nhà nước.

- Các nguồn thu từ các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, ủng hộ.

          - Các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Hiệp hội, của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội và các nguồn thu hợp pháp khác.

          Điều 22:  Hội phí  và phí gia nhập Hiệp hội

         -Phi gia nhập Hiệp hội là: 1.000.000đ (một triệu đồng )/1 hội viên tham gia.

         -Hội phí hàng năm  được chia thành 3 mức :

         +Vốn điều lệ dưới 5 tỷ :            hội phí là 1.000.000đ/1 hội viên/năm

         +Vốn điều lệ từ 5 tỷ đến 10 tỷ : hội phí là 2.000.000đ/1 hội viên/năm

         +Vốn điều lệ trên 10 tỷ :            hội phí là 3.000.000đ/1 hội viên/năm

        -Đối với các doanh nghiệp  là hội viên của hội DN vừa và nhỏ ,hội Doanh nhân trẻ và hội DN nữ thành phố vẫn nộp hội phí  cho các hội theo mức quy định của các hội  và các hội trích nộp 30 % số thu được lên Hiệp hội.

Điều 23Ban Thường vụ Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Các khoản chi bao gồm:

- Chi cho các hoạt động của Hiệp hội.

- Chi trang bị về cơ sở vật chất và công tác văn phòng của Hiệp hội.

- Chi lương và phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm của Hiệp hội.

- Chi đầu tư mở rộng hoạt động của Hiệp hội.

          - Các khoản chi khác phục vụ lợi ích của Hiệp hội.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 24 : Khen thưởng

          Những hội viên, uỷ viên BCH, uỷ viên Ban Thường vụ, cán bộ nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hiệp hội sẽ được khen thưởng xứng đáng hoặc có thể được Hiệp hội đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 25: Kỷ luật

          Những hội viên, uỷ viên BCH, uỷ viên Ban Thường vụ, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự và tài sản của Hiệp hội, hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước sẽ tuỳ theo mức độ vi phạm nặng nhẹ mà có thể bị phê bình, cảnh cáo hoặc xoá tên khỏi danh sách hội viên, bãi miễn các chức vụ lãnh đạo hoặc đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước giải quyết theo quy định của Pháp luật.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26 : Việc giải thể Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn do Đại hội quyết định với sự tán thành của ít nhất 2/3 số Hội viên có mặt và số đó phải vượt quá 1/2 tổng số Hội viên chính thức.

Nghị quyết giải thể Hiệp hội có giá trị sau khi được UBND tỉnh Lạng Sơn chuẩn y.

 Điều lệ này sẽ không còn hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Điều 27: Điều lệ này có 7 chương, 27 điều đã được Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn ( Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017) thông qua ngày…../ 11/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND tỉnh phê chuẩn.

Việc sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Hiệp hội phải được Đại hội  nhất trí và được UBND tỉnh Lạng Sơn  phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ; KHĐT, TC;

- Lưu VP.

TM. BCH HIỆP HỘI DN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đoàn Bá Nhiên