Kinh tế

  • Sự khác nhau giữa nhà giàu Mỹ và Trung Quốc

    Người giàu Trung Quốc trẻ, sính bất động sản và chủ yếu tập trung ở các thành phố ven biển. Trong khi đó, người Mỹ lại phân bố đồng đều trên cả nước và hoạt động nhiều trong lĩnh vực công nghệ.

    10-06-2020